ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਮਿਠਆਈ

ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪੈਟੀ

31

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ:

ਕੱਟਣਾ => ਮਿਕਸਿੰਗ => ਬਣਾਉਣਾ => ਠੰ = => ਤਲਣਾ => ਪਹੁੰਚਣਾ => ਪੈਕਿੰਗ => ਚਿਲ

ਹੈਸ਼ ਬਰਾsਨ

32

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ:

ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਛਿਲਕਾ => ਕੱਟਣਾ => ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ (ਭਾਫ਼) => ਪੀਹਣਾ => ਮਿਕਸਿੰਗ => ਬਣਾਉਣਾ => ਸ਼ੇਖੀ => ਪਾਰ-ਫਰਾਈ

ਗਰਮ ਪਾਈ

33

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ:

ਤਿਆਰ ਕਰੋ => ਬਟਰਿੰਗ => ਬਰੈੱਡਿੰਗ => ਪੈਕਿੰਗ => ਚਿਲ

ਕਰਿਸਪੀ ਕੇਕ

34

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ:

ਤਿਆਰ ਕਰੋ => ਬਟਰਿੰਗ => ਬਰੈੱਡਿੰਗ => ਪੈਕਿੰਗ => ਚਿਲ

ਨਾਰਿਅਲ ਦਾਇਫੂਕੂ

35

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ:

ਬਣਾਉਣਾ => ਪੇ੍ਰਡਸਟਿੰਗ => ਪੈਕਿੰਗ => ਚਿਲ